خدمات و پشتیبانی سندباد نواندیش

از طریق فروش می‌توانید امرار معاش کنید. از طریق ارائه‌ی خدمات عالی به مشتریان و سرمایه گذاری روی آنها می‌توانید ثروت زیادی کسب کنید.

Proven reliability

Good service is key when it comes to ensuring the reliability of your equipment. With an Sinbad service agreement, you can feel confident that your equipment is operating at optimal performance, all the time.

You can minimize unplanned repair work, increase asset availability, lower costs, and reduce the risk of equipment failure. What is more, our service staff is located all around the globe, so the response time is kept to a minimum, for you to focus on providing efficient, high-quality results.

Vast experience and continuous reviews of customer needs has allowed us to expand our service portfolio to provide the best solution for our customers.

با هم کار کنیم

ما به عنوان یک تیم متحد با شرکت های پیشرو در سراسر جهان کار می کنیم و به مشتریانمان توصیه می کنیم که بالاترین کیفیت ممکن را داشته باشند.