مبلمان

صندلی های اداری ، مبلمان خانگی و اداری ( ماشین فوم ، میزگردان ، وکیوم کراشر و....)قالب و نگهداری قالب  تجهیزات مرتبط با صنعت مبلمان - صندلی های اداری ، مبلمان خانگی و اداری  تجهیزات مرتبط با صنعت مبلمان – قالب و نگهداری قالب