پروژه های خاص

  • تبدیل گاز R134a به ایزوبوتان
  • تبدیل گاز R134a به پنتان
  • بازسازی و نوسازی تجهیزات
  • سیستم های تغذیه مرکزی مواد فوم ، افزودنی ها ، گاز R134a و ایزوبوتان

 

پروژه های خاص – تبدیل گازR134a به ایزوبوتان

 

پروژه های خاص – تبدیل گازR11 یا R141b به پنتان

 

پروژه های خاص – بازسازی و نوسازی تجهیزات

 

پروژه های خاص – سیستم های تغذیه مرکزی مواد فوم ، افزودنی ها ، گاز  R134a  و ایزوبوتان

 

پروژه های خاص – سیستم های تغذیه مرکزی مواد فوم ، افزودنی ها ، گاز R134a و ایزوبوتان