تجهیزات تولید خدمات فنی در صنعت لوازم خانگی برای:

 

تجهیزات تولید و خدمات فنی در صنعت لوازم خانگی – لوازم خانگی کوچک

  • طراحی محصول

 

تجهیزات تولید و خدمات فنی مرتبط با بخش تبرید برای:

  • کولرهای گازی
  • چیلرها

 

تجهیزات تولید و خدمات فنی  مرتبط با بخش تبرید -کولرهای گازی/چیلرها

  • ارایه تجهیزات و خدمات مشابه بخش یخچال