تجهیزات مرتبط با تولید قطعات در صنعت خودروسازی

تجهیزات تست آخر خط مونتاژ خودرو
دستگاه های تزریق مایعات
نشت یابی قطعات