تجهیزات مرتبط  با تولید قطعات در صنعت خودروسازی– تجهیزات تست آخر خط مونتاژ